Program „Działania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NŚP”.

Opis programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Kalisza.

Nr umowy 107/WSSM/2023 z dnia 23.03.2023 r.

Program jest skierowany do osób używających substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

  • grupy dla osób używających substancji psychoaktywnych,
  • warsztatów rozwoju osobistego.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Opis

Oddział Dzienny jest formą ustrukturalizowanej pomocy terapeutycznej dla osób z problemem uzależnień od środków psychoaktywnych i z problemem uzależnień behawioralnych udzielanych w trybie ambulatoryjnym.

Oddział dzienny proponują udział w leczeniu od poniedziałku do piątku, średnio pięć godzin dziennie.

Program podzielony jest na etapy. Każdemu z etapów przyporządkowane są określone, jasno sprecyzowane zadania, prawa i obowiązki. Podział ten pozwala na stopniowe i „bezpieczne” dla pacjentów dokonywanie zmian.

Nakierowany jest przede wszystkim na zmiany behawioralno-poznawcze (głównie w zakresie struktur psychicznych zaburzonych przez proces uzależnienia).

Dostosowując się do potrzeb pacjentów obejmuje również przepracowanie głębszych problemów osobistych, które doprowadziły do uzależnienia, lub mogą prowadzić do nawrotu.

Główny nacisk kładzie na naukę konstruktywnych umiejętności interpersonalnych oraz doświadczenia o charakterze korektywnym. Proces zdrowienia uczestników programu odbywa się w ramach społeczności terapeutycznej.

Terapia prowadzona jest przy wykorzystaniu różnych podejść terapeutycznych, uwzględniając skuteczność metod, specyfikę zaburzeń oraz indywidualne predyspozycje uczestników programu.

W początkowych etapach praca terapeutyczna opiera się głównie na wykorzystaniu technik behawioralno-poznawczych. Według tych koncepcji, zachowania człowieka są efektem procesu uczenia się. Zmiana zachowania następuje przez przemodelowanie reakcji nieakceptowanych społecznie, przynoszących pacjentowi szkody. Psychoterapia ma na celu identyfikację nieprawidłowych schematów poznawczych i zastąpienie ich racjonalnymi. W terapii uzależnień należy skoncentrować się na:

-usunięciu nieadekwatnych reakcji (zachowań)

– uczeniu pożądanych (adekwatnych reakcji i nawyków zachowania)

-zmianie niewłaściwych wzorców myślenia

– rozwijaniu umiejętności, które mają ułatwić pacjentowi przystosowanie się do różnych sytuacji życiowych

-integrowaniu wszystkich elementów ludzkiego funkcjonowania: sfery poznawczej, emocjonalnej, behawioralnej

– rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów.

Założenia w ramach psychoterapii osób uzależnionych obejmują osiągnięcie trzeźwego modelu życia, między innymi dzięki nabyciu umiejętności samokontroli i odzyskania poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, zredukowania nałogowego sposobu regulowania uczuć, nauki skutecznego radzenia sobie z nawrotami choroby.

W proces zdrowienia uczestników programu włączane są rodziny uczestników programu.

O stopniu zaangażowania w proces terapii decydują członkowie rodzin.

Po ukończeniu w sposób pozytywny podstawowego procesu terapii uczestnicy programu mają możliwość uczestniczenia w programie postrehabilitacyjnym. Udział w programie stanowi etap przejściowy – pomaga osobie w podjęciu samodzielnego życia, przy jednoczesnym wsparciu ze strony społeczności.

Oferta skierowana jest do osób z problemem używania substancji psychoaktywnych, z problemem uzależnień behawioralnych oraz członków rodzin i osób pozostających w bliskich relacjach z osobami podejmującymi leczenie w Oddziale Dziennym terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

Oddziaływania terapeutyczne :

-edukacja, psychoterapia,

-warsztaty/treningi,

– praca w grupie, psychoterapia indywidualna,

– konsultacje lekarskie i psychologiczne,

– praca własna

-terapia par i rodzin

– praca z traumą

– farmakoterapia

Dane kontaktowe

Oddział Dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

ul.29 Pułku Piechoty 35,

62-800 Kalisz

Tel.627414197

Email: osrodek.karan-kalisz@o2.pl